Values Educ.

Thursday, June 22, 2006

Aralin3 : Ugnayan ng Tao sa Diyos

Pamagat ng Aralin: Iba’t ibang Relihiyon Tungo sa Pagpapabuti

LAYUNIN

Nasusuri ang paraan ng iba’t ibang relihiyon tungo sa pagpapabuti ng ugnayan ng tao sa Diyos.
Naipapakita ang paggalang sa mga paraan ng iba’t ibang relihiyon
Napatutunayan na ang pananampalataya ang susi ng tao sa pang-unawa sa buhay

PAKSA

Iba’t ibang Relihiyon Tungo sa Pagpapabuti ng Ugnayan ng Tao sa Diyos

PAMAMARAAN

Sa paanong paraan maaaring mabago ng tao ang kanya ng sarili

Manaliksik ng mga paraan ng mga sumusunod na relihiyon
a. Budismo
b. Hinduismo
c. Islam
d. Taoismo
e. Cofucianismo
f. Islam
g. Kristiyanismo

Punan ang talaan batay sa hinihingi:

Relihiyon
Nagtatag
Saan Naitatag
Kailan
Banal na Aklat
Aral
Taosimo

Confucianismo

Budismo

Hinduismo

Islam

Judaismo

KristiyanismoTunghayan sa Banal na Aklat ang nilalaman ng mga sumusunod at pagnilayan:

1 Pedro 5:7
Hebreo 11:1


Ebalwasyon

Go to http://www.quizstar.4teachers.org/indexs.jsp/

Aralin. 4

Pamagat ng Aralin: Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat ng Moralidad

Lesson Description:
Ang aralin ay makapag-aangat ng antas ng moralidad ng isang tao

Layunin:

Natutukoy ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat ng antas ng moralidad
Napahahalagahan ang mga birtud na makapag-aangat ng antas ng moralidad
Naiisa-isa ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat ng moralidad


Mga Gawain

Manaliksik ng iba’t ibang birtud http://www.com/.


Gumawa ng iyong sariling pagpapahalaga at birtud na iaapply sa sarili sa tulong ng website

Maghanap ng larawan na angkop sa iyong sariling pagpapahalaga sa http://www.prongo.com/


Ebalwasyon

Sagutan ang pagsusulit sa http://www.quistar.com/

Lesson 5 Pandaigdigang Pagkakaisa

Lesson Title: Kapayapaan at Toleransya Para sa Mundo


Lesson Description:
Ang aralin ay makapagbibigay ng kaisipan sa mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng pandaigdigang pagkakaisa

Learning Outcomes:

Nakahihikayat na magkaroon ng partisipasyon sa mga kilos at gawain na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng bansa at daigdig
Mga Gawain

Tunghayan ang larawan. Anong kilos o gawain ang nagpapakita ng paghangad ng pandaigdigang kapayapaan?
http://www.prongo.com/


Gumawa ng iyong sariling pagpapahalaga at birtud na iaapply sa sarili sa tulong ng website

Maghanap ng larawan na angkop sa iyong sariling pagpapahalaga sa http://www.prongo.com/


Ebalwasyon

Sagutan ang pagsusulit sa http://www.quistar.com/